BAP Ara ve Sonuç Raporları Hakkında

02 Mart 17


Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 29.12.2016 tarihinde yapılan 14 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde,

Madde 12/1- Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, 6 (altı) ayda bir geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlarını BAPSO’da yer alan “Ara Rapor Formu” formatında BAP Komisyonuna sunar. Ara raporlarda; yapılan çalışmaların gelişme durumu, ara sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bilimsel yayınlar ile yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari, mali bilgiler ve gerek görülen diğer hususlar yer alır.

Madde 15/1- Proje yürütücüsü, projenin bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar.

denilmektedir. Dolayısıyla projelerin Ara Rapor ve Sonuç Raporlarının, yönergede belirtilen şekliyle hazırlanarak zamanında BAP birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE